ხანდაზმულობის გასვლის შედეგები

ხანდაზმულობის გასვლის შედეგები მოთხოვნის ხანდაზმულობას გააჩნია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი- გამსესხებელი აღარ არის უფლებამოსილი, იძულებითი წესით, სასამართლოს მეშვეობით დაიკმაყოფილის სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა. სესხის ხანდაზმულობა არ გულისხმობს, გამსესხებლის უფლების შეზღუდვას- მიმართოს სასამართლოს. გამსესხებელი უფლებამოსილია, ხანდაზმულობის მიუხედავად, მიმართოს სასამართლოს სარჩელით და მოითხოვოს სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება, თუმცა თუ მსესხებელი … Continue reading ხანდაზმულობის გასვლის შედეგები