როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას?
August 6, 2016
ყადაღა მოძრავ ქონებაზე
October 1, 2018

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისათვის მისი განკარგვის –ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით ან აღნაგობით დატვირთვის,მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების დადების – აკრძალვას.

ბათილია ყადაღადადებულ უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება.

მაგ: ბინის გაყიდვა, იპოთეკით დატვირთვა, გაქირავება და ა.შ.

რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართვის, ხოლო უძრავ ქონებაში განთავსებულ მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადება – ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტის საფუძველზე.

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადებისათვის დადგენილი წესით. 

ყადაღის დადების ან გაუქმების აქტი/მიმართვა დაუყოვნებლივ ეგზავნება შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს.