სესხის პროცენტისა და ზიანის ანაზღაურების გამიჯვნა
May 29, 2016
ზიანის ანაზღაურება არაუზრუნველყოფილი სესხის დროს
August 4, 2016

სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებ

ამ სტატიაში საუბარი იქნება სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების საკითხებზე, კერძოდ რისი მოთხოვნის უფლება აქვს გამსესხებელს, როდესაც მსესხებელი არღვევს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს. ამ საკითხს განვიხილავთ, როგორც უზრუნველყოფილ, ისე არაუზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში.

სესხის უზრუნველყოფა შესაძლებელია სხვადასხვა უზრუნველყოფის ღონისძიებებით, როგორიცაა პირგასამტეხლო, თავდებობა, გირავნობა, იპოთეკა და ა.შ.

მსგავსი სტატიები:

ზიანის ანაზღაურება არაუზრუნველყოფილი სესხის დროს

ზიანის ანაზღაურება უზრუნველყოფილი სესხის დროს