მიკროსაფინანსოების სესხის პროცენტის შემცირება
May 29, 2016
ფიზიკურ პირებს შორის დადებული სესხის პროცენტის შემცირება
May 29, 2016

სესხის პროცენტის შემცირება

რამდენად შესაძლებელია მხარეთა მიერ შეთანხმებული სესხის პროცენტის შემცირება სასამართლოს მიერ ?

არის თუ არა პრაქტიკაში მსგავსი პრეცენდენტები?

რა სამართლებრივი საფუძვლით არის შესაძლებელი სესხის პროცენტის შემცირება?

ყველა ამ შეკითხვაზე პასუხი დადებითია. მართალია საქართველოს კანონმდებლობა,გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა,არ აწესებს პროცენტის ზღვრულ ოდენობას, თუმცა აღნიშნული საკითხი გამოსწორებულია საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის მიერ.

სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, არა მხოლოდ სესხის პირგასამტეხლოს (ჯარიმის) შემცირება არის შესაძლებელი, არამედ სესხის პროცენტის შემცირებაც.

სესხის პროცენტის შემცირებასთან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკა:

1. ფიზიკურ პირებს შორის დადებული სესხის პროცენტის შემცირება.

2.იურიდიულ პირებს შორის  დადებული სესხის პროცენტის შემცირება.

3. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხის პროცენტის შემცირება