დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები
May 30, 2018

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა

საქართველოს მოქმედი შრომის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ვადიანი შრომის ხელშეკრულება გადაიქცეს უვადო ხელშეკრულებად.

ამისათვის უნდა არსებობდეს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-1(3) პუნქტით განსაზღვრული გარემოებები, კერძოდ:

  1. დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით.

ან

  1. დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ორჯერ ან მეტჯერ მიმდევრობით დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, შრომითი ურთიერთობა გრძელდება 30 ან მეტი თვის განმავლობაში.

აღნიშნულ საკითხზე არსებობს მყარად დადგენილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა:

მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში „საკასაციო პალატამ იმსჯელა შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის (3 ქვეპუნტი) მიხედვით დამსაქმებელთან დადებული ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების უვადო შრომით ხელშეკრულებად მიჩნევის სამართლებრივ საკითხებზე და განმარტა, რომ შრომითი ურთიერთობის ამგვარი ტრანსფორმირებისათვის აუცილებელი იყო ორი პირობის კუმულატიურად არსებობა:

ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობების არსებობა 5 წლით ან მეტი ვადით და ვადიანი ხელშეკრულების მოქმედება კოდექსში განხორციელებული ცვლილების ამოქმედებიდან 1 წლის განმავლობაში.”