ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა
May 30, 2018

სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები

დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების უკანონოდ (ბათილად) ცნობის შემთხვევაში, დამსაქმებლის ვალდებულებები განსაზღვრულია შრომის კოდექსის 38-ე მუხლის 8 ნაწილში.

დასახელებულ ნორმაში მითითებულია რამდენიმე ალტერნატივა:

  • დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა;
  • დასაქმებულის უზრუნველყოფა ტოლფასი სამუშაოთი;
  • კომპენსაციის გადახდა, სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით.

თუმცა, კანონმდებლის მიერ დადგენილი წესი არ შეიძლება იმგვარად განიმარტოს, რომ სასამართლოს შეეძლოს, თავისი გადაწყვეტილებით რომელიმე ალტერნატივის შერჩევა.

მითითებული რეგულაციით დამსაქმებლისათვის დადგენილია უკანონოდ გათავისუფლებული დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაოზე აღდგენა, ხოლო თუკი აღნიშნული შეუძლებელია, მაშინ მომდევნო რიგითობით დადგენილი ვალდებულებების შესრულება. (იხ. სუსგ Nას-951-901-2015, 29.01.2016წ.; ას-931-881-2015., 29.01.2015წ).