August 1, 2016

სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება

სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება ამ სტატიაში საუბარი იქნება სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების საკითხებზე, კერძოდ რისი მოთხოვნის უფლება აქვს გამსესხებელს, როდესაც მსესხებელი არღვევს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს. ამ საკითხს განვიხილავთ, როგორც უზრუნველყოფილ, ისე არაუზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში. სესხის უზრუნველყოფა შესაძლებელია სხვადასხვა უზრუნველყოფის ღონისძიებებით, როგორიცაა პირგასამტეხლო, თავდებობა, გირავნობა, იპოთეკა […]
July 31, 2016

მტკიცების ტვირთი სესხის დავებზე

მტკიცების ტვირთი სესხის დავებზე ამ სტატიაში განვიხილავთ, სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სასამართლო დავების დროს, მტკიცების ტვირთის საკითხს. ამ საკითხთან დაკავშირებით საინტერესოა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №2ბ/3521-13 : “ფულადი ვალდებულების სპეციფიკიდან გამომდინარე, მხარეთა შორის სასესხო ვალდებულების წარმოშობის ფაქტი უნდა დასტურდებოდეს ისეთი სახის მტკიცებულებებით, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებს მოვალისათვის თანხის გადაცემის ფაქტზე. სესხის ხელშეკრულება […]
July 24, 2016

სესხის პროცენტის შემცირება

სესხის პროცენტის შემცირება წარმოგიდგენთ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე N-2/15104 -13, რომელიც ეხება იურიდიულ პირებს შორის დადებული სესხის პროცენტის შემცირებას. „სასამართლო მიიჩნევს, რომ ყოველთვიურად სესხისათვის სარგებლის სახით 10 %-ის დაკისრება, რაც წლიურად უდრის 120%-ს არის შეუსაბამოდ მაღალი და ეწინააღმდეგება სამოქალაქო კანონმდებლობით გამყარებულ მხარეთა თანასწორობის პრინციპს. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მხარეებს შორის არსებული სესხის […]
July 20, 2016

სესხის ხელშეკრულების შინაარსი

სესხის ხელშეკრულების შინაარსი რა საკითხებზეა შეთანხმება საკმარისი  სესხის ხელშეკრულების დასადებად? სესხის ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება, თუ არსებობს შემდეგ საკითხებზე შეთანხმება: მხარეები– სესხის ხელშეკრულება დადებული ვერ იქნება თუ არ არის ზუსტად განსაზღვრული თუ ვინ წარმოადგენს სესხის ხელშეკრულების მხარეებს. სესხის საგანი– სესხის საგანს წარმოადგენს ფული ან გვაროვნული ნივთები, ბუნებრივია თუ არ იქნა განსაზღვრული, […]
June 13, 2016

შესაგებელი

რა არის შესაგებელი ? მოპასუხე ვალდებულია სარჩელის მიღების შემდეგ, სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში, წარუდგინოს სასამართლოს თავისი პასუხი (შესაგებელი). შესაგებელი არის პასუხი სარჩელზე და მასში დასმულ საკითხებზე, რომელიც იგზავნება კანონით დადგენილი ფორმით. შესაგებლის წარდგენასთან ერთად მოპასუხე ასევე ვალდებულია შესაგებელს დაურთოს შესაგებლის ასლის მოსარჩელისთვის გაგზავნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. (საფოსტო კომპანია გასცემს […]
June 12, 2016

ონლაინ სესხები და დავები

ონლაინ სესხები და დავები ონლაინ სესხების კომპანიების რიცხვი ძალიან მომრავლდა ამ ბოლო პერიოდში. ასეთი ორგანიზაციების მიერ გაცემული სესხები უზრუნველყოფს მომხმარებლებლისთვის ფინანსურ რესურსებზე მარტივ და სწრაფ ხელმისაწვდომობას, თუმცა საქართველოში, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, აღნიშნული პროდუქტების გამოყენება ხდება არამიზნობრივად, კერძოდ მათი სარგებლობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც გადახდისუუნარონი არიან, ამავდროულად სესხის გამცემი […]
June 1, 2016

სასამართლო უწყების ჩაბარება საჯარო შეტყობინებით

საჯარო შეტყობინება თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში –მისივე ხარჯებით იმ გაზეთში, რომელიც მასობრივადაა გავრცელებული მხარის საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ […]
June 1, 2016

სასამართლო უწყების მიღებაზე უარის თქმა

სასამართლო უწყების მიღებაზე უარის თქმა სასამართლო უწყების მიღებაზე უარის თქმა განაპირობებს კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგებს, კერძოდ თუ ადრესატმა ან სხვა უფლებამოსილმა პირმა უარი განაცხადა უწყების მიღებაზე, მისი მიმტანი პირი, სათანადო აღნიშვნას აკეთებს უწყებაზე, რომელიც სასამართლოს უბრუნდება. ასეთ შემთხვევაში უწყება ადრესატისათვის ჩაბარებულად ითვლება და სასამართლოს შეუძლია განიხილოს საქმე. აღნიშნული წესიდან […]
June 1, 2016

სასამართლო უწყების ჩაბარება, ადრესატის არყოფნის შემთხვევაში

სასამართლო უწყების ჩაბარება, ადრესატის არყოფნის შემთხვევაში თუ სასამართლო უწყების ჩამბარებელმა სასამართლოში გამოსაძახებელი პირი ვერ ნახა მხარის მიერ მითითებულ მისამართზე,იგი უწყებას აბარებს მასთან მცხოვრებ ოჯახის რომელიმე ქმედუნარიან წევრს. თუ უწყება ბარდება სამუშაო ადგილის მიხედვით – სამუშაო ადგილის ადმინისტრაციას. მოქალაქის სამუშაო ადგილზე, ასევე ორგანიზაციისათვის გაგზავნილი უწყება უნდა ჩაჰბარდეს კანცელარიას ან […]
June 1, 2016

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გამოთვლისას გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი და ამ ხარჯების გაწევის პერიოდი. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასვა დარიცხვის სქემის მქონე საბანკო პროდუქტების შესადარებლად. მაგ: თანხის ვადიან ანაბარზე განთავსებისას, თანაბარი პირობების არსებობისას,  პროცენტის რთული დარიცხვის შემთხვევაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი […]