May 30, 2018

დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები

სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების უკანონოდ (ბათილად) ცნობის შემთხვევაში, დამსაქმებლის ვალდებულებები განსაზღვრულია შრომის კოდექსის 38-ე მუხლის 8 ნაწილში. დასახელებულ ნორმაში მითითებულია რამდენიმე ალტერნატივა: დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა; დასაქმებულის უზრუნველყოფა ტოლფასი სამუშაოთი; კომპენსაციის გადახდა, სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით. თუმცა, კანონმდებლის მიერ დადგენილი წესი არ […]
May 30, 2018

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა საქართველოს მოქმედი შრომის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ვადიანი შრომის ხელშეკრულება გადაიქცეს უვადო ხელშეკრულებად. ამისათვის უნდა არსებობდეს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-1(3) პუნქტით განსაზღვრული გარემოებები, კერძოდ: დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით. ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ორჯერ ან […]
May 19, 2018

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე – როგორ ავარიდოთ თავი აკრძალვას? ფეისბუქმა რამდენიმე თვის წინ აკრძალა კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე, კერძოდ ისეთი რეკლამები, რომლებიც მოიცავს კრიპტო პროდუქციას ან ეხება ICO-ს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვხედავთ ასეთი ტიპის რეკლამებს, რომლებსაც ფეისბუქის ავტომატური ფილტრაციის სისტემები ვერ ამჩენევენ. როგორ ხდება ფეისბუქის აკრძალვისთვის თავის არიდება? მარტივად […]
May 19, 2018

ინვესტირება საქართველოში

ინვესტირება საქართველოში – რატომ არის მომგებიანი? ბოლო წლების მანძილზე უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა საქართველოში მუდმივად იზრდება, წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ამ პოზიტიური ტენდენციის მიზეზებს და მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ადგილმდებარეობა საქართველოს გააჩნია უმნიშვნელოვანესი ადგილმდებარეობა, იგი ძველი აბრეშუმის გზაზე – ევროპისა და აზიის გასაყარზეა განლაგებული, ესაზღვრება შავ ზღვას და ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებს, როგორიცაა […]
April 11, 2018

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რა გავლენას იქონიებს?

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რას უნდა ველოდოთ? 2018 წლის 7 მაისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ბანკებს სესხების შემოსავლების დადასტურების გარეშე გაცემაზე გარკვეული შეზღუდვები დაუდგინდათ. ბანკები, რომლებიც გარკვეულ ლიმიტს მიაღწევენ, დაკარგავენ უფლებას, გასცენ ნებისმიერი ტიპის სესხი მომხმარებლის შემოსავლების დეტალური შეფასების გარეშე. ახალი რეგულაციის მიხედვით, შემოსავლების დადასტურების […]
October 1, 2017

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისათვის მისი განკარგვის –ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით ან აღნაგობით დატვირთვის,მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების დადების – აკრძალვას. ბათილია ყადაღადადებულ უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება. მაგ: ბინის გაყიდვა, იპოთეკით დატვირთვა, გაქირავება […]
April 24, 2017

სესხი და თავდებობა

სესხი და თავდებობა თავდებობის საფუძველზე გამსესხებელი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მსესხებლისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც. მაგ: A-მ ისესხა B-სგან ხუთი ათასი ლარი. A-ს მეგობარმა C-მ დადო თავდებობის ხელშეკრულება B-სთან და იკისრა A-ს თავდებობა. ამ შემთხვევაში A და B-ს შორის დადებული სესხის ხელშეკრულება წარმოადგენს ძირითად ხელშეკრულებას, რომლიდან […]
March 25, 2017

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში საქართველოს ფინანსურ სივრცეში, ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ ონლაინ სესხბის საიტები, თუმცა 2017 წლის დასაწყისში შესული რეგულაციების შედეგად, ონლაინ სესხის საიტების დამზადება აღარ არის სარფიანი. მეორე მხრივ, გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები, რადგან სესხზე მოთხოვნა არსად არ გამქრალა, მოკლე ვადიანი სესხები გარდაიქმნა შედარებით უფრო გრძელვადიან სესხებად. ასევე პოპულარული […]
September 2, 2016

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა წინამდებარე სტატიაში საუბარი იქნება კეთილსინდისიერი იპოთეკარის ცნებასა და მისი უფლებების დაცვის შესახებ.  იხ. ასევე სტატია – რა არის იპოთეკა. ვინ არის კეთილსინდისიერი იპოთეკარი? კეთილსინდისიერი იპოთეკარი არის პირი, რომელმაც უძრავ ქონებაზე შეიძინა იპოთეკის უფლება, ისე რომ არ იცოდა უძრავი ქონების უფლებრივი ნაკლის შესახებ. მაგალითი N-1: „A”-ს […]
August 6, 2016

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას?

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას? არსებული პრაქტიკის მიხედვით, სესხის ამომღები კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლები არიან, უკავშირდებიან პრობლემურ კლიენტებს და ერთგვარ შანტაჟს მიმართავენ მათ წინააღმდეგ, ემუქრებიან სასამართლოთი, ქონების გაყიდვით და ათასგვარი პრობლემის შექმნით, რის შემდეგაც შეშინებული კლიენტი შედის მათთან გარიგებაში და ზეპირი შეთანხმების […]