May 19, 2018

ინვესტირება საქართველოში

ინვესტირება საქართველოში – რატომ არის მომგებიანი? ბოლო წლების მანძილზე უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა საქართველოში მუდმივად იზრდება, წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ამ პოზიტიური ტენდენციის მიზეზებს და მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ადგილმდებარეობა საქართველოს გააჩნია უმნიშვნელოვანესი ადგილმდებარეობა, იგი ძველი აბრეშუმის გზაზე – ევროპისა და აზიის გასაყარზეა განლაგებული, ესაზღვრება შავ ზღვას და ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებს, როგორიცაა […]
April 11, 2018

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რა გავლენას იქონიებს?

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რას უნდა ველოდოთ? 2018 წლის 7 მაისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ბანკებს სესხების შემოსავლების დადასტურების გარეშე გაცემაზე გარკვეული შეზღუდვები დაუდგინდათ. ბანკები, რომლებიც გარკვეულ ლიმიტს მიაღწევენ, დაკარგავენ უფლებას, გასცენ ნებისმიერი ტიპის სესხი მომხმარებლის შემოსავლების დეტალური შეფასების გარეშე. ახალი რეგულაციის მიხედვით, შემოსავლების დადასტურების […]
October 1, 2017

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისათვის მისი განკარგვის –ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით ან აღნაგობით დატვირთვის,მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების დადების – აკრძალვას. ბათილია ყადაღადადებულ უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება. მაგ: ბინის გაყიდვა, იპოთეკით დატვირთვა, გაქირავება […]
April 24, 2017

სესხი და თავდებობა

სესხი და თავდებობა თავდებობის საფუძველზე გამსესხებელი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მსესხებლისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც. მაგ: A-მ ისესხა B-სგან ხუთი ათასი ლარი. A-ს მეგობარმა C-მ დადო თავდებობის ხელშეკრულება B-სთან და იკისრა A-ს თავდებობა. ამ შემთხვევაში A და B-ს შორის დადებული სესხის ხელშეკრულება წარმოადგენს ძირითად ხელშეკრულებას, რომლიდან […]
March 25, 2017

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში საქართველოს ფინანსურ სივრცეში, ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ ონლაინ სესხბის საიტები, თუმცა 2017 წლის დასაწყისში შესული რეგულაციების შედეგად, ონლაინ სესხის საიტების დამზადება აღარ არის სარფიანი. მეორე მხრივ, გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები, რადგან სესხზე მოთხოვნა არსად არ გამქრალა, მოკლე ვადიანი სესხები გარდაიქმნა შედარებით უფრო გრძელვადიან სესხებად. ასევე პოპულარული […]
September 2, 2016

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა წინამდებარე სტატიაში საუბარი იქნება კეთილსინდისიერი იპოთეკარის ცნებასა და მისი უფლებების დაცვის შესახებ.  იხ. ასევე სტატია – რა არის იპოთეკა. ვინ არის კეთილსინდისიერი იპოთეკარი? კეთილსინდისიერი იპოთეკარი არის პირი, რომელმაც უძრავ ქონებაზე შეიძინა იპოთეკის უფლება, ისე რომ არ იცოდა უძრავი ქონების უფლებრივი ნაკლის შესახებ. მაგალითი N-1: „A”-ს […]
August 6, 2016

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას?

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას? არსებული პრაქტიკის მიხედვით, სესხის ამომღები კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლები არიან, უკავშირდებიან პრობლემურ კლიენტებს და ერთგვარ შანტაჟს მიმართავენ მათ წინააღმდეგ, ემუქრებიან სასამართლოთი, ქონების გაყიდვით და ათასგვარი პრობლემის შექმნით, რის შემდეგაც შეშინებული კლიენტი შედის მათთან გარიგებაში და ზეპირი შეთანხმების […]
August 6, 2016

პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიები

პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიები ფინანსურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული პრობლემები ძალიან აქტუალური საკითხია საქართველოს დღევანდელ რეალობაში, რაც უპირველესყოვლისა გამოწვეულია მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების არსებობით. ამის ნათელი ინდიკატორია მოვალეთა რეესტრი და მასში მოვალეთა ოდენობა, რომელიც მილიონს დიდი ხანია, რაც გადაცდა. ფინანსური ორგანიზაციების პრობლემური აქტივების ზრდის პროპორციულად, იზრდება ასევე „ სესხების ამომღები კომპანიების“ […]
August 4, 2016

პროცენტის რთული და მარტივი დარიცხვა

პროცენტის დარიცხვის მარტივი და რთული მეთოდი ამ სტატიაში საუბარი იქნება პროცენტის რთული და მარტივი დარიცხვის მეთოდების შესახებ, ანაბრის ხელშეკრულების მაგალითზე. თუ ანაბრის თანხაზე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პროცენტის დარიცხვა ხდება პერიოდის ბოლოს ერთჯერადად, დარიცხვის მეთოდს ჰქვია მარტივი. მარტივია ასევე დარიცხვის სქემა, თუ პროცენტის დარიცხვა ხდება დეპოზიტის მოქმედების პერიოდში რამდენჯერმე, მაგრამ […]
August 4, 2016

ზიანის ანაზღაურება არაუზრუნველყოფილი სესხის დროს

ზიანის ანაზღაურება არაუზრუნველყოფილი სესხის დროს ამ სტატიაში განვიხილავთ სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების საკითხებს, როდესაც სესხის ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს არანაირ უზრუნველყოფის ღონისძიებას, მაგ: არ არის განსაზღვრული ფულადი პროცენტი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, არ არის გათვალისწინებული პირგასამტეხლო და ა.შ. 1. სიტუაცია პირველი –როცა სესხი უპროცენტოა და მისი გადახდის ვადა დადგა […]