June 21, 2018

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს?

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს? ავტო ლიზინგი ერთ-ერთი პოპულარული სერვისია საქართველოში, რასაც ფინანსური ორგანიზაციები აქტიურად სთავზობენ მომხმარებელს. მართალია ავტომობილის ქონა კომფორტულია, თუმცა მეორე მხრივ, მისი შეძენა საჭიროებს გარკვეულ თანხებს, რაც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის პრობლემას წარმოადგენს. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ რამდენად ხელსაყრელია ავტო ლიზინგის მომსახურება და რა რისკები ახლავს […]
June 7, 2018

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ?

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ? ზოგჯერ მნიშვნელობა არ აქვს, რას და როგორ აკეთებთ, კლიენტს არ მოსწონს და ითხოვს მეტს. ეს არის ცუდი კლიენტის ტიპიური მაგალითი, თუმცა არსებობს სხვა ნიშნები, რომლებიც გამოარჩევთ ასეთ კლიენტებს, წინანმდებარე სტატიაში სწორედ ამ ნიშნებზე ვისაუბრებთ: დაუფასებლობა „მეც შემიძლია გაკეთება, მაგრამ ფოტოშოპი არ ვიცი“ “მარტივია, […]
May 31, 2018

ფინანსური პირამიდა – რა არის ფინანსური პირამიდა?

ფინანსური პირამიდა – რა არის ფინანსური პირამიდა? ფინანსური პირამიდა თაღლითური საქმიანობის ფორმაა, რომლის მიზანია ხალხისგან თანხის მოზიდვა, დიდი სარგებლის შეთავაზების სანაცვლოდ. როგორც წესი, ფინანსური პირამიდის ზოგიერთი წევრი მართლაც ღებულობს დიდ სარგებელს, თუმცა აღნიშნული ხორციელდება სხვა წევრების ხარჯზე, მათგან მოძიებული ფინანსებით. ფინანსური პირამიდა თავიდანვე განწირულია ჩამოშლისთვის, განსხვავება პერიოდულობაში, თუ […]
May 30, 2018

დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები

სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების უკანონოდ (ბათილად) ცნობის შემთხვევაში, დამსაქმებლის ვალდებულებები განსაზღვრულია შრომის კოდექსის 38-ე მუხლის 8 ნაწილში. დასახელებულ ნორმაში მითითებულია რამდენიმე ალტერნატივა: დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა; დასაქმებულის უზრუნველყოფა ტოლფასი სამუშაოთი; კომპენსაციის გადახდა, სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით. თუმცა, კანონმდებლის მიერ დადგენილი წესი არ […]
May 30, 2018

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა საქართველოს მოქმედი შრომის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ვადიანი შრომის ხელშეკრულება გადაიქცეს უვადო ხელშეკრულებად. ამისათვის უნდა არსებობდეს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-1(3) პუნქტით განსაზღვრული გარემოებები, კერძოდ: დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით. ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ორჯერ ან […]
May 19, 2018

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე – როგორ ავარიდოთ თავი აკრძალვას? ფეისბუქმა რამდენიმე თვის წინ აკრძალა კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე, კერძოდ ისეთი რეკლამები, რომლებიც მოიცავს კრიპტო პროდუქციას ან ეხება ICO-ს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვხედავთ ასეთი ტიპის რეკლამებს, რომლებსაც ფეისბუქის ავტომატური ფილტრაციის სისტემები ვერ ამჩენევენ. როგორ ხდება ფეისბუქის აკრძალვისთვის თავის არიდება? მარტივად […]
May 19, 2018

ინვესტირება საქართველოში

ინვესტირება საქართველოში – რატომ არის მომგებიანი? ბოლო წლების მანძილზე უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა საქართველოში მუდმივად იზრდება, წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ამ პოზიტიური ტენდენციის მიზეზებს და მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ადგილმდებარეობა საქართველოს გააჩნია უმნიშვნელოვანესი ადგილმდებარეობა, იგი ძველი აბრეშუმის გზაზე – ევროპისა და აზიის გასაყარზეა განლაგებული, ესაზღვრება შავ ზღვას და ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნებს, როგორიცაა […]
April 11, 2018

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რა გავლენას იქონიებს?

ახალი რეგულაციები სესხებზე – რას უნდა ველოდოთ? 2018 წლის 7 მაისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ბანკებს სესხების შემოსავლების დადასტურების გარეშე გაცემაზე გარკვეული შეზღუდვები დაუდგინდათ. ბანკები, რომლებიც გარკვეულ ლიმიტს მიაღწევენ, დაკარგავენ უფლებას, გასცენ ნებისმიერი ტიპის სესხი მომხმარებლის შემოსავლების დეტალური შეფასების გარეშე. ახალი რეგულაციის მიხედვით, შემოსავლების დადასტურების […]
October 1, 2017

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება

უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისათვის მისი განკარგვის –ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით ან აღნაგობით დატვირთვის,მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების დადების – აკრძალვას. ბათილია ყადაღადადებულ უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ განხორციელებული ნებისმიერი გარიგება. მაგ: ბინის გაყიდვა, იპოთეკით დატვირთვა, გაქირავება […]
April 24, 2017

სესხი და თავდებობა

სესხი და თავდებობა თავდებობის საფუძველზე გამსესხებელი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მსესხებლისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც. მაგ: A-მ ისესხა B-სგან ხუთი ათასი ლარი. A-ს მეგობარმა C-მ დადო თავდებობის ხელშეკრულება B-სთან და იკისრა A-ს თავდებობა. ამ შემთხვევაში A და B-ს შორის დადებული სესხის ხელშეკრულება წარმოადგენს ძირითად ხელშეკრულებას, რომლიდან […]