October 1, 2018

აღსრულების შეჩერება

აღსრულების შეჩერება – საფუძვლები აღსრულების შეჩერება შეუძლია, როგორც სასამართლოს, ისე აღსრულების ბიუროს, კანონით განსაზღვრული საფუძვლების არსებობისას. აღსრულების შეჩერების საფუძვლები ამომწურავად არის განსაზღვრული კანონმდებლობაში. სასამართლო მიერ აღსრულების შეჩერების საფუძვლები: მოვალე იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას – მისი უფლებამონაცვლის დადგენამდე, თუ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი ურთიერთობით დაიშვება უფლებამონაცვლეობა; მოვალის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის […]
October 1, 2018

ყადაღა მოძრავ ქონებაზე

ყადაღა მოძრავ ქონებაზე მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს მოვალის ქონების აღწერას, მესაკუთრისათვის ქონების განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების, მასზე ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებების დადების – აკრძალვის გამოცხადებას ან/და ქონების შესანახავად გადაცემას. ბათილია ნებისმიერი გარიგება ყადაღადადებულ მოძრავ ნივთებზე. მაგ: ყადაღადადებული მოძრავი ნივთის გაყიდვა და დაგირავება. ასეთი გარიგებები იქნება […]
August 2, 2018

შავია სია – როგორ ამოვეწეროთ?

შავია სია – როგორ ამოვეწეროთ? „შავი სია“ ოფიციალური ტერმინი არ არის, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც თქვენი საკრედიტო ისტორია არის ნეგატიური. ამდენად, როდესაც ვსაუბრობთ “შავი სიიდან ამოწერაზე”, რეალურად ვგულისხმობთ საკრედიტო ისტორიის ნეგატიური სტატუსის, პოზიტიურით ჩანაცვლებას. ვადაგადაცილებული სესხის დაფარვიდან 5 წლის შემდეგ, ამ სესხის შესახებ ჩანაწერი იშლება. რაც შეეხება იმ […]
August 1, 2018

საკრედიტო ისტორია – რა არის საკრედიტო ისტორია ?

რა არის საკრედიტო ისტორია ? თუ კი აღებული გაქვთ თუნდაც ერთ სესხი, ყოფილხართ თავდები, ან თანამსესხებელი, აუცილებლად გექნებათ საკუთარი საკრედიტო ისტორია . საკრედიტო ისტორია არის დოკუმენტი, რომელშიც განისაზღვრება თქვენი საკრედიტო ქცევა, მასში განსაზღვრულია ყველა საკრედიტო პროდუქტი და ორგანიზაცია, რომელთანაც გქონიათ შეხება. ასევე კრედიტის ისტორია მოიცავს თითოეული თქვენი სესხის […]
June 21, 2018

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს?

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს? ავტო ლიზინგი ერთ-ერთი პოპულარული სერვისია საქართველოში, რასაც ფინანსური ორგანიზაციები აქტიურად სთავზობენ მომხმარებელს. მართალია ავტომობილის ქონა კომფორტულია, თუმცა მეორე მხრივ, მისი შეძენა საჭიროებს გარკვეულ თანხებს, რაც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის პრობლემას წარმოადგენს. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ რამდენად ხელსაყრელია ავტო ლიზინგის მომსახურება და რა რისკები ახლავს […]
June 7, 2018

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ?

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ? ზოგჯერ მნიშვნელობა არ აქვს, რას და როგორ აკეთებთ, კლიენტს არ მოსწონს და ითხოვს მეტს. ეს არის ცუდი კლიენტის ტიპიური მაგალითი, თუმცა არსებობს სხვა ნიშნები, რომლებიც გამოარჩევთ ასეთ კლიენტებს, წინანმდებარე სტატიაში სწორედ ამ ნიშნებზე ვისაუბრებთ: დაუფასებლობა „მეც შემიძლია გაკეთება, მაგრამ ფოტოშოპი არ ვიცი“ “მარტივია, […]
May 31, 2018

ფინანსური პირამიდა – რა არის ფინანსური პირამიდა?

ფინანსური პირამიდა – რა არის ფინანსური პირამიდა? ფინანსური პირამიდა თაღლითური საქმიანობის ფორმაა, რომლის მიზანია ხალხისგან თანხის მოზიდვა, დიდი სარგებლის შეთავაზების სანაცვლოდ. როგორც წესი, ფინანსური პირამიდის ზოგიერთი წევრი მართლაც ღებულობს დიდ სარგებელს, თუმცა აღნიშნული ხორციელდება სხვა წევრების ხარჯზე, მათგან მოძიებული ფინანსებით. ფინანსური პირამიდა თავიდანვე განწირულია ჩამოშლისთვის, განსხვავება პერიოდულობაში, თუ […]
May 30, 2018

დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები

სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების ბათილობის შედეგები დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლების ბრძანების უკანონოდ (ბათილად) ცნობის შემთხვევაში, დამსაქმებლის ვალდებულებები განსაზღვრულია შრომის კოდექსის 38-ე მუხლის 8 ნაწილში. დასახელებულ ნორმაში მითითებულია რამდენიმე ალტერნატივა: დასაქმებულის პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა; დასაქმებულის უზრუნველყოფა ტოლფასი სამუშაოთი; კომპენსაციის გადახდა, სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით. თუმცა, კანონმდებლის მიერ დადგენილი წესი არ […]
May 30, 2018

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა

ვადიანი შრომის ხელშეკრულების უვადო ხელშეკრულებად გარდაქმნა საქართველოს მოქმედი შრომის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ვადიანი შრომის ხელშეკრულება გადაიქცეს უვადო ხელშეკრულებად. ამისათვის უნდა არსებობდეს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-1(3) პუნქტით განსაზღვრული გარემოებები, კერძოდ: დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით. ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ორჯერ ან […]
May 19, 2018

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე

კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე – როგორ ავარიდოთ თავი აკრძალვას? ფეისბუქმა რამდენიმე თვის წინ აკრძალა კრიპტოვალუტის რეკლამა ფეისბუქზე, კერძოდ ისეთი რეკლამები, რომლებიც მოიცავს კრიპტო პროდუქციას ან ეხება ICO-ს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვხედავთ ასეთი ტიპის რეკლამებს, რომლებსაც ფეისბუქის ავტომატური ფილტრაციის სისტემები ვერ ამჩენევენ. როგორ ხდება ფეისბუქის აკრძალვისთვის თავის არიდება? მარტივად […]