სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება

Businessmen with high and low interest rate loans

სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებ

ამ სტატიაში საუბარი იქნება სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურების საკითხებზე, კერძოდ რისი მოთხოვნის უფლება აქვს გამსესხებელს, როდესაც მსესხებელი არღვევს სესხის ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს. ამ საკითხს განვიხილავთ, როგორც უზრუნველყოფილ, ისე არაუზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში.

სესხის უზრუნველყოფა შესაძლებელია სხვადასხვა უზრუნველყოფის ღონისძიებებით, როგორიცაა პირგასამტეხლო, თავდებობა, გირავნობა, იპოთეკა და ა.შ.

ზიანის ანაზღაურება არაუზრუნველყოფილი სესხის დროს

ზიანის ანაზღაურება უზრუნველყოფილი სესხის დროს